Start arrow Grupa Odnowy Wsi arrow Projekt Do?ynki
 
 
Projekt Do?ynki 2007 PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
piątek, 17 listopada 2006
Grupa Odnowy Wsi, zainicjowa?a dzia?ania maj?ce na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Do?ynki – wspólne ?wi?to mieszka?ców Euroregionu Silesia”. Projekt zosta? z?o?ony do sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w dniu 9 pa?dziernika 2006 roku. Beneficjentem projektu jest Urz?d Gminy Krzy?anowice, jednak wsparcia merytorycznego udziela? b?d? cz?onkowie Grupy Odnowy wsi Zabe?ków. Podczas posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Steruj?cego Funduszu Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska, które odb?dzie si? w dniu 9.01.2007 roku zapadnie decyzja o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Celem niniejszego projektu jest: 
-rozwijanie wspó?pracy pomi?dzy spo?eczno?ciami lokalnymi na pograniczu polsko – czeskim
-zapoznanie rolników z zasadami rozwoju gospodarstw na pograniczu raciborsko - opawskim
-o?ywienie wspó?pracy pomi?dzy rolnikami po obu stronach granicy,
-zmniejszenie stereotypów
-promocja rozwoju rolnictwa na pograniczu
W ramach realizacji projektu planuje si? zorganizowanie w dniach 25 – 26 sierpnia 2007 roku imprezy do?ynkowej. W ramach do?ynek planowane s? mi?dzy innymi nast?puj?ce dzia?ania:
-zorganizowanie nieodp?atnej konferencji, której beneficjentami b?d? rolnicy pogranicza. Celem planowanej konferencji jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie (uprawy roli, dost?pnym dotacjom, mo?liwo?ci rozwoju gospodarstw zarówno w polskiej jak i czeskiej cz??ci Euroregionu Silesia).

Z punktu widzenia rolników warunkiem osi?gni?cia zamierzonych celów jest prezentacja opisanej tematyki przez kompetentnych reprezentantów instytucji z Polski jak i Czech, a tak?e przedstawicieli organizacji posiadaj?cych rozeznanie w problematyce rolnictwa
-Mecz towarzyski rolników z powiatu raciborskiego przeciwko rolnikom z czeskiej strony Euroregionu Silesia
-Wyst?py artystyczne m?odzie?y szkolnej Euroregionu Silesia,
-Zabawa taneczna
-pocz?stunek dla zaproszonych go?ci
-polsko – czeski korowód do?ynkowy.
-wyst?p zespo?ów muzycznych z pogranicza raciborsko – opawskiego.
 
Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska


Opracowa?: Mariusz Ha?acz

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 17 listopada 2006 )