Start arrow ?wietlica
 
 
?wietlica PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Ewa   
sobota, 06 stycznia 2007
   ?wietlica Wiejska w Zabe?kowie istnieje od kilkunastu lat. Do 1 grudnia 1992 roku kierownikiem i instruktorem zaj?? by?a pani Genowefa Kaszny. Od 1 grudnia 1992 roku kierownikiem ?wietlicy zosta?a p. Zuzanna Kwiatkowska Lustig. W czasie jej kierownictwa, jak i w pózniejszym czasie, w cotygodniowym planie zaj?? by?y: kó?ko recytatorskie, zespó? wokalny, nauka gry na instr. klawiszowych, flecie,zespó? taneczny, zaj?cia plastyczno techniczne po??czone z teatrzykiem kukie?kowym, kó?ko teatralne, nauka j?zyka angielskiego, kó?ko plastyczne. Mo?na by?o korzysta? z pomocy w odrabianiu zada? domowych, szczególnie matematyki.

  Poniedzia?ek     Wtorek          ?roda     Czwartek       Pi?tek 
 13.00-19.00 14.00-19.00 15.00-18.00 14.00d-19.00 14.00-19.00
13.00- rytmika
14.00- nauka gry
17.00- zaj. sportowe
14.00- nauka gry
17.00- zaj. sportowe
15.00- kó?ko plastyczne14.30- zespó? taneczny
17.00- zaj. sportowe
14.00- nauka gry
17.30 zespó? wokalny

   W?ród zatrudnionych instruktorów nale?y wymieni?: p. Zuzann? Kwiatkowsk? -Lustig, Agnieszk? Drobny,Ann? Gaj?ck?, Agnieszk? Gonsior,Iren? Szweda,Sabin? Jeziorsk?, Iwon? Krupa,Dorot? Nikel.Siedzib? ?wietlicy pocz?tkowo by?y pomieszczenia LKSna boisku w Zabe?kowie. 22 maja 1994 roku dzi?ki staraniom p. Lustig nast?pi?o otwarcie nowej ?wietlicy w pomieszczeniach piwnicznych pod przedszkolem, gdzie ma miejsce do chwili obecnej. W 2003 r. po rezygnacji z pracy p. Lustig, kierownictwo ?wietlicy zosta?o powierzone dotychczasowemu instruktorowi - p. Dorocie Nikel.    Obecnie, jak i w poprzednich latach dzia?alno?? ?wietlicy opiera si? na prowadzeniu sta?ych ,cotygodniowych zaj?? oraz na organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjno - rekreacyjnych dla dzieci i m?odzie?y.

Image
Wycieczka do Tworkowa


Image
Wycieczka do Tworkowa

   ?wietlica przede wszystkim rozwija zainteresowania muzyczne - prowadzi odp?atn? nauk? gry na instr. klawiszowych (pianino, keyboard) - naucz. D.Nikel.Zaj?cia te s? indywidualne, na które ucz?szcza 18 uczniów z Zabe?kowa i okolicznych wiosek.
   Zespó? taneczny Rado?? jest prowadzony przez p. Ilon? Swierczek. We wrze?niu, po przes?uchaniach powsta? nowy zespó?, który liczy 16 cz?onków- 10 dziewcz?t i 6 ch?poców w wieku 6-8 lat. Poprzedni sk?ad zespo?u Rado?? po wielu latach pracy i osi?gni?ciu wielu sukcesów i wyró?nie? uleg? rozwi?zaniu.

Image
Zespó? taneczny


Image
Zespó? taneczny


Image
Wyst?py


Image
Wyst?py


Image
Wyst?py

   Kó?ko plastyczne prowadzone jest przez p.mgr E.Jura. Na te zaj?cia ucz?szczaj? ch?tnie uczniowie w ró?nym wieku, od przedszkolaków po gimnazjalistów, a ich celem jest rozwijanie zdolno?ci plastycznych.

Image
Zaj?cia w ?wietlicy


Image
Zaj?cia w ?wietlicy


Image
Zaj?cia w ?wietlicy

  W planie zaj?? jest równie? czas na zaj?cia sportowe jak tenis, pi?karzyki, gry stolikowe.
   ?wietlica organizuje równie? imprezy, a ostatni? by?a  wystawa: " GMINA KRZY?ANOWICE  W MALARSTWIE I FOTOGRAFII" oraz spotkanie przed?wi?teczne z osobami starszymi i samotnymi.

Image
G.Utracki-autor fotografii i B.Adamczyk-autor obrazów


Image
Autor zdj?? G.Utracki i kierownik ?wietlicy D.Nikiel


Image
Wspó?praca z bibiotekark? p. T Brze?niak


Image
Wystawa cz. artystyczna - gra A. Zaruba


Image
Wystawa cz. artystyczna - recytacje K.Kotas i N. Krupa


Image

Image
Wystawa

   Pomieszczenia ?wietlicy wykorzystywane sa równie? do prowadzenia zebra? wiejskich i ró?nych imprez ?rodowiskowych.
   W ?wietlicy ma swoj? siedzib? KO?O GOSPODY? WIEJSKICH. W okresie jesienno - zimowym w ka?d? ?rod? od godz. 16.00 p. T. Rycka ,z innymi paniami prowadzi kurs robót na drutach i szyde?ku. Serdecznie zapraszaj?.
 
Dorota Nikel

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 maja 2010 )