Start arrow Nasza Radna
 
 
Nasza radna PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Gabriela Jendrzejczyk   
poniedziałek, 05 marca 2007


Image


Sprawozdanie z dzia?alno?ci radnego listopad-grudzie? 2011r.

Szanowni Pa?stwo Przedstawiam Pa?stwu sprawozdanie z  dzia?alno?ci radnego w miesi?cach listopad-grudzie? 2011

Interpelacje , zapytania,wnioski

1. Zwróci?am si? z wnioskiem o podj?cie stara? i rozmów z GDDKiA w sprawie budowy chodników na ulicach Nowa ,Powsta?ców ?l?skich oraz wnioskowa?am o wykonanie przej?? dla pieszych wraz z sygnalizacj? ?wietln? z przyciskiem ,,na  ??danie,, co przyczyni?o by si? do zwi?kszenia bezpiecze?stwa u?ytkowników  drogi krajowej DK nr 45.

Panu Wójtowi uda?o si? zorganizowa? spotkanie z GDDKiA które odb?dzie si? w styczniu 2012 na którym pragniemy omówi? dalsze dzia?ania maj?ce na celu popraw? bezpiecze?stwa w tym rejonie.

2. Ponownie zwróci?am si? z pisemn? pro?b? o udro?nienie rowu na ulicy Bogumi?skiej. 

W odpowiedzi na moj? pro?b? otrzyma?am informacj? i? konserwacja gruntowa tego cieku zosta?a uj?ta w planie bud?etu Gminy na rok 2012.

3. Zwróci?am si? z pisemnym wnioskiem o remont ?wietlicy pod przedszkolem.

W bud?ecie na 2012 zosta?o przeznaczone 8 500 z? na wymian? okien i wymalowanie  pomieszcze? ?wietlicy.

4.Wnioskowa?am równie? o przy??cz internetu w ?wietlicy.

5.Zwróci?am si? z pro?b? o zabezpieczenie ?rodków na przygotowanie dokumentacji na termomodernizacj? szko?y podstawowej.

6.Wnioskowa?am o osuszenie ?cian budynku szko?y W bud?ecie zosta?a przeznaczona kwota 12 000 z? na osuszenie ?cian budynku szko?y.

7.Prosi?am wyczyszczenie korytek odp?ywowych na ul. M?y?skiej w których zalega?y  sterty li?ci.

Wszystko zosta?o pi?knie wysprz?tane za co bardzo dzi?kuj?.

Chcia?abym bardzo serdecznie podzi?kowa? Panu Wójtowi oraz pracownikom Urz?du Gminy za dobr? wspó?prac? oraz za przychylenie si? do moich wniosków i pró?b.

W imieniu swoim oraz mieszka?ców bardzo dzi?kujemy Panu Wójtowi za zaanga?owanie w budow? mostu na ulicy Rymera. 

Pracownikom Urz?du Gminy oraz wykonawcy za solidny profesjonalnie wykonany most.

Dzi?kuj? równie? w imieniu swoim jak i mieszka?ców ulicy Dolnej za zamontowanie  lampy ulicznej. 

Dzi?kuj? równie? mieszka?com Zabe?kowa za wszystkie  spostrze?enia  i nurtuj?ce was sprawy. Bardzo prosz? o zg?aszanie dalszych spraw aby?my wspólnie mogli jak najwi?cej dla Zabe?kowa zrobi? dobrego.

Jestem do Pa?stwa dyspozycji mój numer telefonu : 661 246 574

 


 

Sprawozdanie z dzia?alno?ci radnego wrzesie? -pa?dziernik 2011r.

Szanowni Pa?stwo

Przedstawiam Pa?stwu sprawozdanie z  dzia?alno?ci radnego w miesi?cach wrzesie? -pa?dziernik 2011
Interpelacje , zapytania,wnioski:

1.Zwróci?am si? z pro?b? o wzmocnienie brzegów potoku obok Pa?stwa Rycka

2.Zwróci?am si? z pro?b? o wyci?cie dwuch lip na pomniku Powsta?ców ?l?skich

3.Zwróci?am si? z pro?b? wyczyszczenie i pog??bienie ca?ego potoku 

4.Ponownie prosi?am o zamontowanie lampy na ul.Dolnej

5.Zg?osi?am skarg? rolników  na w?dkarzy którzy jad?c na ryby w dorzecze odry samochodami nie zwa?aj? na pola skracaj? sobie drog? i przeje?d?aj?c na skróty niszcz? uprawy.

6.Z?o?y?am na r?ce Pana Wójta petycj? w sprawie budowy chodnika  na ulicy Nowej,prosz?c aby wyst?pi? z pisemnym wnioskiem do GDDKiA o szybk? budow? chodnika do?aczaj?c nasz? petycj?.

Petycj? podpisa?o 250 osób,wszystkim bardzo serdecznie dzi?kuj?.

7.Zwróci?am si? z pro?b? o zasypanie dziur i utwardzenie odcinka drogi obok przystani kajakowej

8.Zwróci?am si? z pro?b? o wycink? drzewa obok targowiska


Dzi?kuj? bardzo serdecznie   Panu Wójtowi oraz pracownikom Urz?du Gminy za dobr? wspó?prac? i  cz??ciowe pozytywne rozpatrzenie moich pró?b.

Dzi?kuj? równie? mieszka?com Zabe?kowa za wszystkie  spostrze?enia  i nurtuj?ce was sprawy.

Dzi?kuj? Pani Ma?enie Hiltawskiej  i Panu  Krzysztofowi Baszczak któ?y pomogli mi zbiera? podpisy pod petycj? w sprawie budowy chodnika na ul.Nowej

Jestem do Pa?stwa dyspozycji mój numer telefonu : 661 246 574

Z powa?aniem
Gabriela Jendrzejczyk

                                        Sprawozdanie z dzia?alno?ci radnego maj - czerwiec 2011r.


Szanowni Pa?stwo 
Przedstawiam Pa?stwu sprawozdanie z  dzia?alno?ci radnego w miesi?cach maj -czerwiec 2011
Interpelacje , zapytania,wnioski
1.Zwróci?am si? z pisemn? pro?b? o  udro?nienie rowu melioracyjnego po?o?onego w
 Zabe?kowie w rejonie ulicy Powsta?ców ?l?skich(rów obok starej krajówki trasa Zabe?ków -Olza) 
2.Ponownie zwróci?a si? z pisemn? pro?b? o zamontowanie lampy ulicznej w Zabe?kowie na ulicy Dolnej obok Pa?stwa Jab?o?skich.
3.Zwróci?am si? z pro?ba pisemn? o zamontowanie lampy ulicznej na ulicy Zagumnie na skrzy?owaniu obok posesji Pa?stwa Przyby?a
4. Zwróci?am si? z pro?b? o zamontowanie koszy na ?mieci przy ma?ym zaje?dzie obok Pa?stwa Gli?nik
5.Wnioskowa?am o wpisanie do przysz?orocznego bud?etu remontu ?cie?ki rowerowej
Zabe?ków – Nowy Dwór
6.Zwróci?am si? z zapytaniem do stra?y miejskiej  aby ustalili kto jest w?a?cicielem przydro?nych reklam na trasie Cha?upki - Olza z pro?b? aby zosta?y posprz?tane  ?mieci po starych reklamach  .
7.Zwróci?am si? z pro?ba o wymalowanie ?wietlicy pod przedszkolem.
8.Zwróci?am si? z pro?b? o wymian?  5 suchych drzew na drodze od Zajazdu w stron? Nowego Dworu
9.Zwróci?am si? z pro?b? o wyprofilowanie spadku w kierunku kratki ?ciekowej obok posesji Pa?stwa P?aczek na ulicy Rymera.
Chcia?abym bardzo serdecznie podzi?kowa?  Panu Wójtowi oraz pracownikom Urz?du Gminy za dobr? wspó?prac? i  cz??ciowe pozytywne rozpatrzenie moich pró?b.
Dzi?kuj? równie? mieszka?com Zabe?kowa za wszystkie  spostrze?enia  i nurtuj?ce was sprawy.
Jestem do Pa?stwa dyspozycji  ,pe?nie dy?ury ka?dy pierwszy wtorek miesi?ca w ?wietlicy pod przedszkolem  w godzinach od  godz.18.00 do godz.19.00
Mo?ecie równie? Pa?stwo do mnie dzwoni?  tel. 661 246 574 jestem do Pa?stwa dyspozycji.                                           
Z powa?aniem
Gabriela Jendrzejczyk

 Sprawozdanie z mojej dzia?alno?ci radnego za okres grudzie? 2010r. -luty 2011r.

    Chcia?abym przedstawi? i podsumowa? Pa?stwu dzia?ania które przedstawi?am do zrealizowania w ci?gu ostatnich dwóch miesi?cy.

Oto najwa?niejsze dzia?ania które podj??am.

- Na sesji w dniu 30 grudnia zwróci?am si? z pro?b? o wykonanie odwodnienia przy ulicy Zagumnie w trzech miejscach obok posesji Pa?stwa Grzegorczyk,Przyby?a i Borowik.

Pan Wójt zapewni? mnie ?e zostan? dokonane ogl?dziny i w najbli?szym czasie otrzymamy odpowied?.

- 4 stycznia wys?a?am pismo do Zarz?du Melioracji i Urz?dze? Wodnych w sprawie wyci?cia dwóch suchych wierzb pomi?dzy potokiem Be?k a posesj? na ulicy Powsta?ców ?l. Drzewa stanowi? zagro?enie dla zdrowia i mienia .Pro?ba zosta?a rozpatrzona pozytywnie ,wykonano ju? mapki i w najbli?szym czasie drzewa zostan? ?ci?te.

12 stycznia zg?osi?am pro?b? Pa?stwa Jab?o?skich z pro?b? o zamontowanie na ulicy Dolnej punktu o?wietleniowego,lamy ulicznej .

14 stycznia wys?a?am do Warszawy dwa granty Program Wspierania Aktywno?ci Lokalnej Na Terenach Wiejskich,,Razem Mo?emy Wi?cej” .W ramach programu mog? by? wspierane projekty w nast?puj?cych dziedzinach:

1.Zachowanie oraz rozwój wykorzystania lokalnego potencja?u rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury,w tym zw?aszcza z uwzgl?dnieniem dziedzictwa historycznego regionu.

Do tego programu napisa?am grant dotycz?cy renowacji krzy?a na nowym cmentarzu. Pan so?tys z Panem Kwa?nic? stworzyli kosztorys za który im bardzo dzi?kuj?. Kosztorys opiewa na kwot? 14 607.00z? we wniosku wnioskowa?am o najwy?sz? kwot? dofinansowania 10 000.00z?.Grant przygotowa?am razem z Pani? Teres? Wyrchowy.

2.Szeroko rozumiana dzia?alno?? w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym zw?aszcza zdrowego trybu ?ycia i aktywno?ci ruchowej,profilaktyki zdrowotnej,a tak?e dzia?a? na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepe?nosprawnymi

 Do tego programu napisa?am grant dotycz?cy si?owni która mia?a by s?u?y? nie tylko m?odzie?y ale równie? osobom starszym i niepe?nosprawnym. Koszt si?owni to 11 573.00z?. W grancie wnioskowa?am o 10 000.00z?.

Na odpowied? musimy poczeka? oko?o trzech miesi?cy.

14 lutego zwróci?a si? z pro?b? do Pana Wójta o wyasfaltowanie oko?o 100 metrów drogi polnej dojazdowej do zajazdu niestety po konsultacji na zebraniu wiejskim razem z so?tysem okaza?o si? ze ten kawa?ek jest prywatny i tylko za zgod? w?a?ciciela zosta? utwardzony ale nic wi?cej w tej kwestii nie mo?emy zrobi?.

Je?li kto? z Pa?stwa ma jakie? sprawy które go nurtuj? bardzo prosz? o kontakt ,jestem do Pa?stwa dyspozycji pod numerem tel.661246574.

Jak tylko Pani Dorota Nykiel wróci z chorobowego postaram si? ustali? z ni? moje dy?ury w ?wietlicy.

Pozdrawiam

Gabriela Jendrzejczyk
Szanowni Pa?stwo,

w tym miejscu chcia?bym przedstawia? sprawy zwi?zane z dzia?alno?ci? radnego Zabe?kowa, w kwestii dotycz?cej naszej wsi. Na pocz?tek przedstawiam Pa?stwu wycinek za??cznika do uchwa?y bud?etowej Gminy Krzy?anowice w odniesieniu do naszej miejscowo?ci.

W roku 2007 w bud?ecie Gminy Krzy?anowice zatwierdzono nast?puje kategorie wydatków zwi?zanych bezpo?rednio z Zabe?kowem

- Remont nawierzchni ??cznika ul. D?ugiej i Powsta?ców ?l?skich – 35.000,00 z?
- Remont ul. Zagumnie – 259.900,00 z?
- Modernizacja kortów tenisowych – 10.000,00 z?
- Odbudowa rowu komunalnego przy ulicy D?ugiej – 26.500,00 z?
- Organizacja Gminnych Do?ynek – 8.500,00 z?
22 lutego 2007 roku Rada Gminy Krzy?anowice uchwa?? nr V/12/07 zatwierdzi?a  50.000,00 z? na zabezpieczenie i cz??ciow? adaptacj? budynku gara?u na boisku sportowym w Zabe?kowie.

Rada Gminy Krzy?anowice przyzna?a równie? ?rodki do dyspozycji so?ectwa w 2007 roku  w kwocie 2.970,00 z?.

Na utrzymanie przedszkola w Zabe?kowie zarezerwowano 366.492,00 z? w tym 25.300,00 z? na remont pokrycia dachu pap? nawierzchniow?.

W zwi?zku z tym, ?e we wrze?niu tego roku Zabe?ków b?dzie organizatorem Gminnych i Powiatowych Do?ynek, Rada Powiatu Raciborskiego przeznaczy?a na ich organizacj? kwot? 8.000,00 z?.
Micha? Kura

13.05.2007r.
Szanowni Pa?stwo,
chcia?bym przedstawi? kolejne sprawy dotycz?ce Zabe?kowa, które zosta?y przedstawione Wójtowi Gminy Krzy?anowice w ramach wniosków i interpelacji na ostatnich dwóch sesjach.
Jednocze?nie pragn? podzi?kowa? wszystkim mieszka?com za zg?aszane wnioski i problemy. Kilka tematów ju? zosta?o podj?tych, na kilka czekam na odpowied?, z niektórymi b?dziemy musieli poczeka? na rok kolejny (chodzi     o bud?et).
·         Wnioskuj? o remont ul. Spacerowej na Nowym Dworze. Droga ta jest ju?  w op?akanym stanie.
( Droga ta znajduje si? na pierwszym miejscu w rankingu dróg gminnych przeznaczonych do remontu i w zwi?zku z tym  oczekuje i b?d? przekonywa? do przeprowadzenia remontu tej drogi w najbli?szym mo?liwym terminie).
·         Wnioskuj? o wyremontowanie chodnika przy ul. Nowej w Zabe?kowie, jednocze?nie dzi?kuj?c za dotychczasowe zaanga?owanie w?adz Gminy w t? spraw?.
( Jest to kolejny wniosek o remont chodnika i miejmy nadziej?, ?e ju? nied?ugo chodnik ten zostanie wyremontowany. Problem niestety nie dotyczy mo?liwo?ci Gminy w zakresie jego modernizacji lecz le?y po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest administratorem drogi krajowej DK45, przy której le?y wspomniany  chodnik. Wójt Gminy spotka? si? z Dyrekcj? GDDKiA i mocno przekonywa? o potrzebie remontu chodnika. Miejmy nadziej?, ?e przynajmniej w tym roku uda si? wymieni? najbardziej newralgiczne miejsca na tym odcinku. W tej sprawie b?d? aktywnie dzia?a?      i na bie??co Pa?stwa informowa?.
·         Zwróci?em si? z pro?b? o wyprofilowanie drogi ul. D?ugiej ko?o posesji  nr 43 w Zabe?kowie na odcinku 20 m, ze wzgl?du na stoj?c? tam wod?.
·         Zwróci?em si? z pro?b? o uwzgl?dnienie tzw. „Lipowej Grobli” w li?cie dróg przeznaczonych do remontu.
·         Zwróci?em si? z pro?b? o postawienie znaku drogowego „Zakaz parkowania  i postoju” na ulicy Odrze?skiej w Zabe?kowie, tak aby w czasie dni targowych droga ta by?a przejezdna.
Jak poinformowa? mnie Wójt G.Kretek znak ten w niedalekiej przysz?o?ci zostanie postawiony.
·         Prosi?em o rozwa?enie mo?liwo?ci ustawienia lustra pomi?dzy ul. Jana a ul. D?ug? w Zabe?kowie w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa na tym odcinku.
Pan Wójt Gerard Kretek w najbli?szym czasie poinformuje mnie o ustaleniach jakich dokona? w tej sprawie.
·         Wnioskowa?em o zakup sprz?tu komputerowego dla ?wietlicy w Zabe?kowie. ?wietlica rok rocznie generuje zysk na poziomie od 4 do 6 tys. z?otych. Partycypacja tego zysku powinna wg mieszka?ców zosta? przeznaczona na zakup komputera tak, aby osoby mniej zamo?ne mia?y mo?liwo?? dost?pu do tego medium a w niedalekiej przysz?o?ci tak?e do internetu.
G??boko wierz?, ?e je?eli pojawi? si? ewentualne wolne ?rodki w bud?ecie, sprawa ta znajdzie swój pozytywny fina? jeszcze w tym roku. B?dziemy w tej sprawie aktywni.

·         Zwróci?em si? z pro?b? o uwzgl?dnienie konieczno?ci dowozu dzieci szkolnych z Zabe?kowa do Nowego Dworu i przedstawienie wszystkich aspektów z tym zwi?zanych.
O aspektach tej sprawy zostaniemy poinformowani przed nowym rokiem szkolnym przez Pana Dyrektora G. Utrackiego.
·         Zwróci?em si? z pro?ba o wyst?pienie do w?a?ciciela posesji lub odpowiednich s?u?b powiatowych w celu uporz?dkowania posesji na ul. D?ugiej  w Zabe?kowie pomi?dzy p. Marosz i Paskuda.
·         Zwróci?em si? z pro?b? o zabezpieczenie studni g??binowej przy ul. D?ugiej  (na ??ce p. Szulik) ze wzgl?dów bezpiecze?stwa.
Pan Kierownik K. Baszczak poinformowa? mnie, ?e studnia zosta?a zabezpieczona. Za szybk? interwencj? bardzo dzi?kuj?.

·         Zg?osi?em wniosek o remont przejazdu kolejowego na Nowym Dworze.
Pan Wójt G. Kretek zwróci? si? ju? do odpowiednich s?u?b i czekamy na efekty.

·         Zwróci?em si? z pro?b? o zwi?kszenie ilo?ci patroli policyjnych w rejonie Meandrów rzeki Odry oraz ustawienia tam znaków zakaz wysypywania ?mieci poniewa? wyst?puje tam taki problem, który niestety narasta.
Prosz? Pa?stwa o kontakt, je?eli kto? z Pa?stwa wie kto wysypuje tam ?mieci.
Oczywi?cie spraw by?o wi?cej jednak nie sposób przedstawia? wszystkich. Pragn? poinformowa?, ?e ci?gle toczy si? sprawa uregulowania prawid?owego funkcjonowania targowiska przy ulicy S?onecznej i b?d? Pa?stwa o tej sprawie informowa?.
Informuj? równie?, ?e mamy szanse otrzyma? grant na dodatkowe wyposa?enie placu zabaw w Zabe?kowie w wysoko?ci oko?o 10.000,00 z?. Dzi?kuj? Wójtowi Gminy, wszystkim radnym, którzy g?osowali za tym aby to w?a?nie wie? Zabe?ków razem ze wsi? Tworków mog?a przyst?pi? do tego konkursu, Pani Ewie Widera i Pani Dyrektor Ricie Wieczorek oraz Panu So?tysowi jak równie? wszystkim, którzy si? do tego „do?o?yli”.
Chcia?bym w najbli?szym czasie poruszy? spraw? ustanowienia herbu dla naszej wsi i je?eli kto? z Pa?stwa zna temat prosz? o kontakt.
Dzi?kuj? Radzie So?eckiej i Panu So?tysowi, za bardzo aktywn? dzia?alno?? w ostatnich dwóch miesi?cach.
Zwracam si? do Pa?stwa z pro?b? aby zg?asza? wszystkie sprawy zwi?zane bezpo?rednio z nasz? miejscowo?ci? i sprawy naszych mieszka?ców.
Przypominam o swoim dy?urze w ka?dy drugi poniedzia?ek ka?dego miesi?ca w ?wietlicy od godziny 18:00 do godziny 19:00.
Dy?uruj? równie? w Urz?dzie Gminy Krzy?anowice w ka?dy czwartek od godziny 15:00 do godziny 17:00.

Micha? Kura
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 25 lipca 2013 )