Start
 
 
Wyniki konkursu plastycznego PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
wtorek, 24 lipca 2007
       Rada So?ecka wsi Zabe?ków z na prze?omie maja i czerwca 2007r zorganizowa?a konkurs plastyczny Polska wie? 2007. Celem konkursu by?o umo?liwienie dzieciom i m?odzie?y zaprezentowania swojego talentu, rozbudzanie zainteresowania tradycj? regionu oraz wyra?anie za pomoc? ró?nej ekspresji plastycznej emocjonalnego stosunku ze wsi?.W konkursie bra?y udzia? dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkó? podstawowych i gimnazjalnych oraz podopieczni ?wietlic wiejskich Gminy Krzy?anowice.
Konkurs zorganizowano z okazji zbli?aj?cych si? Powiatowych Do?ynek, których organizatorem jest wie? Zabe?ków. W dniu 27.06.07r, powo?ano komisj? celem rozstrzygni?cia konkursu.
 Aby zobaczy? wyniki przeczytaj ca?o??.
Protokó? z dnia : 27.06.2007r.
z rozstrzygni?cia konkursu plastycznego
pt. "Polska wie? 2007"

Komisja w sk?adzie: Sylwia Podruczna, Ma?gorzata Helczyk i Krystyna Ciuberek, bior?c pod uwag? nast?puj?ce kryteria: trafno?? tematu, technik? i kompozycj? nagrodzi?a prace nast?puj?cych dzieci:

*grupa wiekowa: 4-6 lat
1. Hubert Kupka  Przedszkole Publiczne w Tworkowie
2. Sebastian Nowak  ?wietlica w Cha?upkach
3. Dominika Mrozek  Przedszkole w Zabe?kowie
4. Natalia Fojcik  Przedszkole w Bie?kowicach

*grupa wiekowa: 7-10 lat
1. Mirela Derkowski  ?wietlica w Zabe?kowie
2. Dawid Ciep?y  ?wietlica w Cha?upkach
3. Robert Wi?niowski  ?wietlica w Zabe?kowie
4. Aleksander Go??bek  ?wietlica w Zabe?kowie

*grupa wiekowa:11-13 lat
1. Magda Karaku?a  ?wietlica w Rudyszwa?dzie
2. Patrycja Sabalczyk  ZSO Krzy?anowice
3. Magda Marcisz  ZSO Cha?upki
4. Mariusz Klima  ZSO Cha?upki

*grupa wiekowa: 14-16 lat
1. Mateusz Siegmund  ZSO Krzy?anowice
2. Natalia Szweda  ZSO Krzy?anowice
3. Micha? Fulneczek  ZSO Krzy?anowice
4. Justyna Studniczek  ZSO Cha?upki

Komisja konkursowa:
1. Sylwia Podruczna
2. Krystyna Ciuberek
3. Ma?gorzata Helczyk

Laureaci konkursu zostan? powiadomieni o przyznaniu nagród.
Nagrody zostan? wr?czone w podczas Powiatowych Do?ynek, tj 16.09.07r


Gratulujemy
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 24 lipca 2007 )
< Poprzedni   Następny >
Cytaty
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Linki:
Sonda
Czego brakuje na zabe?ków.pl