Start
 
 
Echa do?ynek 2007 PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
czwartek, 04 października 2007

15 i 16  wrze?nia na boisku LKS przy ul. Raciborskiej odby?y si? Do?ynki Powiatowo-Gminne. Organizatorem by?a Rada So?ecka wsi Zabe?ków.


             Uroczysto?ci zainaugurowa?a msza ?w. dzi?kczynna odprawiona w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem ?w. Jadwigi. Po mszy ?w. oaz uroczystym obiedzie barwny korowód do?ynkowy w asy?cie orkiestry d?tej z Bawarii przemaszerowa? na teren boiska przy ul. Raciborskiej, gdzie na specjalnie przygotowanym miejscu przed scen? ustawiono pi?knie wykonane wie?ce z okolicznych wsi powiatu raciborskiego.. Na pocz?tku oficjalnej cz??ci uroczysto?ci na r?ce Wójta oraz Przewodnicz?cego Rady Gminy przekazany zosta? przez starostów do?ynek Pa?stwa Marii Sta? i Ireneusza Derkowski- symboliczny chleb do?ynkowy. Nast?pnie g?os zabra? Wójt Gminy. W swoim wyst?pieniu zwróci? si? w szczególno?ci do rolników i ich rodzin ze s?owami podzi?kowania za trud codziennej pracy na roli.
        W programie ?wi?ta Plonów znalaz?y si? m.in. wyst?py zespo?ów , koncerty estradowe loterie fantowe i wiele innych atrakcji. W cz??ci artystycznej wyst?pi?y dzieci z Przedszkola w Zabe?kowie, ?wietlicy, a tak?e szko?y. Wiele mi?ych wra?e? dostarczy?y równie? zebranym wyst?py m?odzie?owego zespo?u pie?ni i ta?ca „U?miech „ i „Rado??”. Publiczno?? bawi?a si? i ta?czy?a do pó?nych godzin nocnych w sobot? i  niedziel?  Dodatkow? atrakcj? by?y pokazy sztucznych ogni.
        Do?ynki by?y tak?e okazj? do podsumowania gminnego konkursu plastycznego „Polska Wie? 2007”, laureatom wr?czono dyplomy i ksi??ki.
       Komitet Organizacyjny do?ynek sk?ada gor?ce podzi?kowania wszystkim osobom, które by?y bezpo?rednio i po?rednio zaanga?owane w organizacj? uroczysto?ci, a szczególnie pracownikom obs?ugi i osobom czuwaj?cym nad porz?dkiem i bezpiecze?stwem imprezy. Wyrazy podzi?kowania skierowane s? równie? do sponsorów, którzy wsparli materialnie i finansowo nasze wspólne ?wi?to. 


Kliknij aby zobaczy? zdj?cia z do?ynek


                  Sk?adamy serdeczne podzi?kowania panu Jackowi Hornikowi oraz jego synowi Kamilowi z Bielska Bia?ej za u?wietnienie korowodu przejazdem zabytkowymi ci?gnikami jak równie? innym delegacjom z so?ectw naszej gminy, których pojazdy oraz zaprz?gi bra?y udzia? w korowodzie. Podzi?kowania nale?? si? równie? mieszka?com Zabe?kowa, którzy bardzo pi?knie przyozdobili swoje posesje oraz tym wszystkim co bezinteresownie pomagali w przygotowaniu uroczysto?ci w ko?ciele jak i na boisku a zw?aszcza tym co ca?e dwa dni obs?ugiwali stoiska gastronomiczne. Podzi?kowania równie? dla wszystkich sponsorów, którzy w ró?nej formie przyczynili si? do u?wietnienia tej imprezy. Dzi?kuj? i pozdrawiam.

Marian Studnic
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 24 lipca 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Cytaty
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Linki:
Sonda
Czego brakuje na zabe?ków.pl