Start arrow KGW
 
 
KGW PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Ewa   
niedziela, 20 stycznia 2008
ZAPRASZAMY
Chcesz pozna? tajniki prac na szyde?ku lub drutach ?  Wst?p do nas!
?roda godz. 15 00 - kurs robótek na drutach i szyde?ku (bezp?atny)
DZIE? KOBIET 2010 r

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Jak sp?dzic zimowe wieczory ? Zapraszamy do ?wietlicy w kazda ?rode od godz.15.00 na kurs robot na szydelku i na drutach

   Przygotowania do dozynek


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image       Nasze ogrody

 Sta?y si?  juz tradycj? wyjazdy do szkó?ek po nowe ,ciekawe sadzonki do naszych ogrodów. Tym razem znowu nasze gospodynie wybra?y si? na zakupy, które zorganizowa?a przewodnicz?ca KGW. Zakupy wiadomo udane, nasze ogrody coraz to ciekawsze i pi?kniejsze. Panie zadowolone, bo znowu mo?na sie by?o spotka?, po?mia? i zaopatrzy? w nowe okazy. Gratuluje pomys?u. Powodzenia!
                                               Gospodyni


Zako?czenie kursu robót r?cznych.


Efekty zimowego kursu robót r?cznych mo?na by?o zobaczy? 5 kwietnia w swietlicy w Zabe?kowie. Mieszka?cy Zabe?kowa i okolic mogli podziwia? pi?kne serwetki, serwety, szale, sweterki, kamizelki i ozdoby ?wi?teczne zrobione na szyde?ku lub na drutach. Gospodynie wystawy cz?stowa?y go?ci kaw? i ciasteczkami. Wystaw?, jak co roku odwiedzi? dyrektor GZOKSiT Grzegorz Utracki.Bakcyl po?kni?ty, my?l? ?e dalej wieczory zajmowa? b?d? prace na szyde?ku, lub na drutach. Zach?cam inne Panie, bo warto. Prace te nie tylko daj? wiele satysfakcji, ale i uspakajaj?, wype?niaj?c wolny czas. Dzi?kujemy pani Teresie Rycka, która po?wi?ci?a swój wolny czas. Pod jej czujnym okiem i dzi?ki jej pomys?om powsta?y te cude?ka. Pani Tereso zapraszamy na drugi rok! Jeszcze raz dzi?kujemy! Oczywi?cie zapraszamy inne panie.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


    Gospodynie piek?y ?l?ski ko?acz, który jest tradycyjn? potraw? na ?l?sku, a cieszy podniebienia nawet najwybredniejszych smakoszy. Ko?o organizuje ró?ne spotkania i kursy: szyde?kowania, robienia na drutach itp. Efektem czego s? wystawy pi?knych, misternych robótek r?cznych. Przewodnicz?c? KGW przez prawie 25 lat by?a pani Ma?gorzata Helczyk, po?wi?ci?a tej pracy wiele czasu i energii. Niestety w listopadzie 2007 roku zrezygnowa?a z tej funkcji, dlatego tutaj chcieliby?my jeszcze raz p. Ma?gorzacie serdecznie podzi?kowa? za trud i oddanie. Wiadomo, ?e jest to praca spo?eczna i to nie ?atwa. Na r?ce p. Helczyk na ostatnim zebraniu KGW z?o?yli podzi?kowania Wójt Gminy Krzyzanowice, dyrektor GZOKiS w Tworkowie, so?tys wsi Zabe?ków jak i cz?onkinie ko?a. By?o za co dzi?kowa?, to prawie ?wier? wieku pracy. Funkcj? przewodnicz?cej KGW w Zabe?kowie pe?ni? teraz b?dzie p. Irena Kupka , zosta?a wybrana jednog?o?nie na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KGW. Gratulujemy i ?yczymy sukcesów.
KGW ma swoj? siedzib? w ?wietlicy wiejskiej w Zabe?kowie przy ul. J Rymera .W okresie zimowym odbywa si? w ka?d? ?rod? o godz. 16.00 kurs robót na szyde?ku i na drutach. Ch?tnych zapraszamy. 


Image
?wielica wiejska - przed wyborem przewodniczacej KGW
Image

Image
Podzi?kowania i kwiaty dla Pani Przewodniczacej  KGW - M. Helczyk
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

    Ko?o Gospody? Wiejskich pod nowym kierownictwem kontynuuje swoj? dzia?alno??. Wa?nym ogniwem pracy jest piel?gnowanie tradycji regionalnej.Cz?onkinie KGW w Zabe?kowie wzi??y udzia? w pokazowym skubaniu pierza w dniu 19 II 2008 r w Centrum Kultury w Tworkowie. Przy górach pi?tr?cego sie pierza opowiadano ?l?skie wice, amatorzy pióra prezentowali swoje utwory, do których akompaniowa? na akordeonie sam  Wójt Gminy L. Fulneczek. Dyrektor GZOKSiT dodawa? animuszu wszystkim szkubaczkom. W tej swoistej lekcji z regionalizmu uczestniczyli uczniowie ZSO w Tworkowie i przedszkolaki.

     Ju? tradycj? naszej gminy sta?y si? ?wi?teczne kiermasze. Na nich cz?onkinie KGW prezentuja swoje wypieki i umiej?tno?ci kulinarne. Tegoroczny Wielkanocny Kiermasz ?wi?teczny mia? miejsce w Centrum Kultury w dniu 9 marca. W?ród wielu stoisk ze smako?ykami znalaz?o si? równie? stoisko KGW z Zabe?kowa. Gospodynie w pi?knych, odnowionych strojach ludowych zaprasza?y do konsumcji ?l?skiego ko?acza. Tylko ko?acz wypieczony przez nasze gospodynie smakuje najlepiej! Urozmaiceniem kiermaszu by? konkurs na "gaik". Jury w sk?adzie: Agnieszka Drobna - emerytowana nauczycielka, mi?o?nik, znawca folkloru i Julita ?wik?a etnograf muzeum w Raciborzu podkre?li?y uwage podtrzymywania tradycji i zgodnie oceni?y wk?ad wszystkich ?wietlic w przygotowaniu prezentacji wiosennego obyczaju.Wraze? kulturalnych dostarczy?y wyst?py zespo?u "Syryniczki" i monolog gwarowy o raju na ziemi - szumnej zabe?kowskiej krainie, pólfinalistki konkursu "Po naszymu, po ?l?sku" A. Drobnej. W tej imprezie wiosennej uczestniczyli znakomici go?cie: pose? na Sejm -Henryk Siedlaczek, senator - Antoni Motyczka i go?cie ze Starostwa w Raciborzu. Nad ca?o?ci? imprezy czuwa? Dyrekor GZOKSiT Grzegorz Utracki i prowadz?ca Sabina Ciuraj.

opr.A. Drobny


Dzien Kobiet obchodzi?y rowniez gospodynie KGW w Zabelkowie.
Jak? Oczywiscie, milo i sympatycznie, a wspaniale rozweseli?a grono niezawodna Pani Nikel, grajac i spiewajac znane piosenki. Panie wrocily do domów napewno zadowolone i zrelaksowane.
Podziekowania dla organizatorow tego spotkania.

Image

Image

Image

Image

Image

Image
d
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 04 stycznia 2011 )